Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Utleiers tilgang til boligen

Utleiers rett til å ta seg inn i boligen

Leietaker har eksklusiv bruksrett til boligen, og utleier kan ikke låse seg inn i leietakers hjem uten en lovlig grunn til det.

Ønsker utleier å foreta tilsyn av boligen, nødvendig vedlikeholdsarbeid, lovlige forandringer i boligen, eller annet arbeid som må utføres for å hindre skade på boligen, plikter leietaker å gi utleier tilgang til boligen.

Medfører arbeidene ulempe for leietaker, kan leietaker kreve avslag i leien etter § 2-11 annet ledd forutsatt at ulempen ikke er ubetydelig. Dette gjelder ikke dersom det må utføres arbeid på grunn av skade som leietaker har gjort.

Varslingsplikt

Hovedregelen er at utleier plikter å sende melding til leietaker i rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeid. Det betyr at utleier ikke kan låse seg inn i boligen uten å ha sagt ifra på forhånd. Normalt skal det varsles minst en uke i forveien.

I noen tilfeller er det i orden med en kortere frist. Eksempelvis hvis sameiet har avtalt sjekk fra rørlegger og utleier først får beskjed om det fire dager i forveien. Da må det varsles videre til leietaker med en gang.

Unntak fra varslingsplikten

Varslingsplikten gjelder ikke hvis det er nødvendig med tiltak for å hindre skade på husrommet eller eiendommen for øvrig, og det ikke er mulig å varsle leietaker.

For eksempel hvis det oppstår vannlekkasje i boligen og vann renner ned i leiligheten under. Leietaker er på ferie, og utleier blir varslet av naboen. Utleier kan i slike alvorlige tilfeller ta seg inn i boligen. Utleier skal si fra til leietaker at han har gjort dette.

Før det skal gjøres forandringer i boligen etter reglene i husleieloven § 5-4, må leietaker varsles tre måneder i forveien.

Les mer om vedlikeholdsplikt og forandringer i husrommet

Visning før flytting

I tiden før flytting plikter leietaker i rimelig utstrekning å gi utleieren og personer som er interessert i å leie adgang for å se på husrommet. Det forutsettes at en av partene har sagt opp leieforholdet, eller at en tidsbestemt kontrakt snart utløper.

Er leietaker sagt opp, men har bestridt oppsigelsen, vil han ikke være forpliktet til å gi nye leietakere adgang til boligen før oppsigelsen eventuelt er godtatt av Husleietvistutvalget.

Utleier kan ikke kreve at leietaker har visningene, men kan kreve at leiligheten er tilgjengelig for visning.

Husleieloven § 10-1