Hopp til hovedinnhold

Info til kommunale utleiere

Vår kommunale veiledningstjeneste

Husleietvistutvalget har en egen veiledningstjeneste for kommuner. Her kan du som kommunalt ansatt ta kontakt med spørsmål om utleie av bolig.

Formålet med tjenesten er å øke kunnskapen hos kommuner om reglene i husleieloven. Vi kan gi generell veiledning, men ikke juridiske råd.

Nedenfor finner du informasjon om flere sentrale temaer som er aktuelle ved utleie av kommunale boliger.

Lurer du på noe mer, kan du ta kontakt med oss på telefon 22 59 31 60. Telefonlinjen er åpen mellom kl. 9.00 og 14.00 på alle hverdager.

Husleieloven

Husleieloven gjelder for boliger som kommuner leier ut. Utleier og leietaker kan ikke avtale noe som er dårligere for leietaker enn det som følger av reglene i husleieloven.

I noen tilfeller følger det av husleieloven at partene kan avtale andre løsninger. For eksempel står det i § 5-3 at «er ikke annet avtalt», gjelder lovens regler om vedlikeholdsplikt.

Husleieloven gjelder ikke der bruksrett til boligen ikke er det vesentlige i avtaleforholdet. I noen tilfeller kan det oppstå grensetilfeller mot behandlingsplasser og lignende som kommunen tildeler etter enkeltvedtak. Det kan være hensiktsmessig at kommunen lager et klart skille mellom leieforhold og andre kommunale tjenestetilbud hvor andre forhold enn bolig er hovedbegrunnelsen for tildelingen.

Husleieloven § 1-1 Husleieloven § 1-2

Justering av husleien

Husleieloven gir regler om kommunens muligheter til å justere den avtalte husleien. Hvis kommunen og leietaker ikke har avtalt en bedre ordning for leietaker enn det som følger av husleieloven, er det reglene i husleieloven som gjelder.

Les mer om når husleien kan økes

Leietakers opptak i husstand og fremleie


Leietakere i kommunale boliger har i utgangspunktet samme rett som alle andre leietakere til å ta opp andre personer i sin husstand eller til å fremleie hele eller deler av boligen til andre.

Les mer om opptak i husstandLes mer om fremleie

Kommunen må besvare søknader fra leietakere om opptak i husstand eller fremleie innen én måned etter at søknaden er mottatt. Hvis ikke, regnes søknaden som godkjent.

Husleieloven § 7-6

Hvis kommunen ønsker å begrense leietakers rett, må utleier og leietaker avtale unntak i henhold til særreglene for visse leieforhold i husleieloven § 11-1.

Husleieloven § 11-1

Kommunens rett til tilsyn

Leietaker må i nødvendig utstrekning gi utleier tilgang til boligen for tilsyn i leietiden. Utleieren bør varsle leietaker om tilsyn minst én uke på forhånd.

Husleieloven § 5-6

Kommunens plikt til å reklamere

I noen tilfeller er det skader i boligen når leieforholdet er ferdig. Hvis kommunen ønsker å kreve erstatning av leietaker for kostnadene ved å utbedre skadene, er det viktig å gi beskjed til leietaker om skadene. For synlige skader er hovedregelen at utleier må reklamere innen ca. 14 dager etter at leietaker har tilbakelevert boligen.

For å sikre bevis, kan det være lurt å reklamere skriftlig.

Husleieloven § 10-3