Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Utleier betaler ikke tilbake depositumet

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du som leietaker kan gå frem hvis utleier ikke medvirker til å betale tilbake depositumet etter at leieforholdet er avsluttet.

Hvis depositumet står på en lovlig depositums- konto

Et depositum skal stå på en sperret bankkonto i leietakers navn.

Når leieforholdet er avsluttet kan leietaker be om utleiers skriftlige samtykke til at depositumet utbetales til leietaker. Noen ganger mener utleier å ha krav på å få utbetalt depositumet.

Fremgangsmåten for å kreve depositumet utbetalt

1

Ta kontakt med banken

Når leieforholdet er avsluttet, kan du som leietaker ta direkte kontakt med banken og be om at beløpet utbetales. Banken skal da, uten ugrunnet opphold, sende skriftlig varsel til utleier om at beløpet vil bli utbetalt til deg innen fem uker.

Utleier kan kun stoppe utbetalingen dersom han innen denne fristen kan dokumentere enten at

  1. Du skylder utleier husleie til en husleiekonto i samme bank,
  2. Du samtykker til utbetaling til utleier, eller
  3. Utleier har reist søksmål (klaget inn saken til Husleietvistutvalget eller en domstol).
2

Vent

Hvis utleier ikke legger frem dokumentasjon som nevnt til banken innen fristen på fem uker, skal depositumet utbetales til deg. Banken kan ikke holde tilbake beløpet i en lengre periode, eller på andre grunnlag enn angitt over.

Merk at det først er når banken har sendt skriftlig varsel til utleier at fristen på fem uker begynner å løpe. Det kan derfor være lurt å be banken om å få en kopi av varselet som blir sendt til utleier når du først tar kontakt for å kreve beløpet utbetalt. Du kan da følge opp at varselet faktisk har blitt sendt med én gang, og hva som skjer når fristen løper ut.

3

Særlig om skyldig leie

Dersom utleier har dokumentert skyldig husleie til en husleiekonto i samme bank som depositumskontoen, er utgangspunktet at beløpet skal utbetales til utleier.

I denne situasjonen er det leietaker som må reise søksmål mot utleier innen fem uker for å forhindre utbetaling. For alle andre krav enn skyldig leie, er det utleier som må ta ut søksmål for utbetaling av depositumet.

Husleieloven § 3-5

Hvis depositumet er ulovlig

Et depositum skal stå på en sperret bankkonto i leietakers navn. Er depositumet betalt til utleieren kontant eller til utleiers konto, er det et ulovlig depositum. Leietaker kan da når som helst kreve depositumet tilbakebetalt. Som hovedregel har leietaker krav på forsinkelsesrenter fra den dagen leietaker betalte depositumet.

Hvis utleier ikke tilbakebetaler depositumet, kan du sende inn en klage til Husleietvistutvalget.

Husleieloven § 3-5 Husleieloven § 3-7 Send inn klage