Hopp til hovedinnhold

Leigetakar vil ikkje overta bustaden likevel

Froskeperspektiv av leilighetsblokk med glassbalkonger. Foto.

Ønsker ikkje leigetakar å flytte inn likevel?

Leigetakar er i utgangspunktet forplikta til å betale leige ut oppseiingstida, sjølv om ho ombestemmer seg eller endrar planar.

Viss leigetakar ikkje ønsker å overta bustaden på grunn av vesentlege manglar ved bustaden kan ho vurdere å heve.

Vilkåret for å heve kontrakten med umiddelbar verknad er at det ligg føre eit vesentleg kontraktsbrudd. Leigetakar bør sikre seg bevis for kontraktsbrotet.

Døme på vesentlege brot på kontrakten kan vere at utleigar ikkje har overlevert bustaden med nøklar ved oppstarten av leigeforholdet, at utleigaren nektar leigetakar å betale husleiga til ein bankkonto, eller at bustaden ikkje er godkjent som bustad.

Det skal mykje til for å ha rett til å heve leigekontrakten. Urettmessig heving kan medføre erstatningsansvar. Å seie opp på vanleg måte er ofte eit alternativ.