Hopp til hovedinnhold

Leigetakar møter ikkje opp innflyttingsdagen

Møtte ikkje leigetakar opp på innflyttingsdagen som avtalt?

Etter at leigeavtalen er inngått er utleigar og leigetakar bundne av avtalen. Det inneber at leigetakar må betale husleige og depositum som avtalt, og utleigaren må gi leigetakar nøklane til bustaden. Også munnlege leigeavtalar er bindande, men då kan det ofte vere vanskeleg å bevise kva ein blei einige om.

Husleigekontrakt

Viss leigetakar etter inngått leigekontrakt ønskjer å trekke seg frå kontrakten, må leigetaker seie opp leigekontrakten dersom partane har avtalt at kontrakten kan seiast opp. Leigetakar er i utgangspunktet ansvarleg for å betale husleige i oppseiingstida.

Erstatning for leigetap