Hopp til hovedinnhold

Hvem har ansvar for skader og slitasje på boligen?

Knust vindu

Temaer i denne artikkelen

Utflytting

Utgangspunktet er at boligen skal tilbakeleveres i avtalt stand. Hvis ikke annet er avtalt skal boligen være i samme stand som ved overtakelsen, med unntak for det som kan regnes som vanlig slitasje og elde og de mangler som utleier selv er ansvarlig for å utbedre.

Husleieloven § 10-2

Leietaker kan bli erstatningsansvarlig ovenfor utleier hvis boligen blir tilbakelevert med skader eller mangler som ikke var der da han flyttet inn. Hvis utleier krever erstatning, er det opp til utleier å bevise at det er leietaker som er ansvarlig for skaden eller mangelen. 

Husleieloven § 10-3

Vi anbefaler partene å ta bilder ved både inn- og utflytting og gjerne også skrive protokoll eller tilstandsrapport sammen. Dette vil være nyttig, hvis det skulle oppstå uenighet om en skade. Leietaker skal også si fra hvis det oppstår skader underveis i leieforholdet, slik at skadene ikke kommer som en overraskelse på utleier ved endt leieforhold.

Det lønner seg å skrive protokoll ved innflytting og utflytting Skader som oppstår i leieperioden

Hva er vanlig slitasje og elde?

Slitasje og elde er merker som kommer av vanlig bruk over tid.

Hva som kan regnes som vanlig slitasje må vurderes konkret. Både boligens alder, hvor lenge leieforholdet har vart, boligens tilstand før leieforholdet ble inngått og hvor mange som har bodd i boligen vil være relevant i vurderingen.

Fradrag for standardheving

Med mindre det er avtalt, kan ikke utleier kreve at boligen blir stilt i bedre stand enn den var da leietaker flyttet inn eller uten vanlig slitasje i løpet av leieforholdet. Selv om leietaker er ansvarlig for en skade, vil det derfor ofte måtte gjøres et fradrag for standardheving.

Hvis det for eksempel er skader på et eldre gulv som gjør at gulvet må byttes ut, vil utleier normalt ikke ha krav på at leietaker dekker hele kostnaden med å legge nytt gulv.

Blir utleiers brukte eiendeler krevd erstattet med noe nytt, vil det også måtte gjøres fradrag for standardheving, for eksempel der leietaker har ødelagt en gammel sofa og utleier har kjøpt inn en helt ny sofa.

Utleiers vedlikeholdsplikt

I leiekontrakten står det gjerne hva dere har avtalt om vedlikehold av boligen i leieperioden.

Hvis ikke partene har avtalt noe annet, har utleier hovedansvaret for vedlikeholdet. Leietaker har likevel ansvar for visse deler av vedlikeholdet.

Utleiers og leietakers vedlikeholdsplikt