Hopp til hovedinnhold

Husleige ved samlivsbrot

Oppstår det eit samlivsbrot medan ein leiger, pliktar ein å betale husleige så lenge leigeforholdet består. Ein står fritt til å avtale seg imellom at den eine skal dekke husleige viss den andre flyttar ut, men i utgangspunktet har ein uansett plikter etter kontrakten overfor utleigaren.

Har ikkje den eine parten økonomi til å halde på leiligheita, så må ein anten seie opp leigeforholdet viss ein kan det, eller så må ein framleige for den resterande delen av leigeforholdet.

Det er viktig å vere klar over at viss begge partar fortsatt står på leigekontrakten sjølv om den eine har flytta ut, og det er avtalt solidaransvar, så kan utleigar alltid fremje krav mot den andre sjølv om denne har flytta ut.

OppseiingFramleige - kan leigetakaren leige ut bustaden til andre?