Hopp til hovedinnhold

Eg har fått veggdyr

Viss du oppdagar veggdyr i bustaden, må du straks ta kontakt med utleigaren. Veggdyr kan vere vanskeleg å bli kvitt, og det er derfor viktig at det blir handtert med ein gong ein oppdagar det.

Dersom du leiger ei leiligheit, kan dette vere eit problem i bygget.

Det kan vere vanskeleg å bevise korleis veggdyra kom inn i bustaden.

Mangelen på skriftlege bevis kan skape utfordringar viss partane blir ueinige. Det finst fleire firma som kan undersøke kor omfattande problemet er og korleis veggdyra har kome inn i bustaden.

Vedlikehaldsplikt og forandringar i bustaden Husleigelova § 5-3