Hopp til hovedinnhold

Vedlikehaldsplikta til utleigar og leigetakar

Person studerer et dørhåndtak. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Vedlikeholdsplikt og forandringer i boligen

Vedlikehald er arbeid som skal oppretthalde den standarden bustaden hadde då leigetakar flytta inn. Dette gjeld både innsida og utsida av bustaden. Utleigar og leigetakar har rettar og plikter knytt til vedlikehald.

Partane kan sjølv avtale

Utleigar og leigetakar kan avtale kven som skal ha ansvaret for vedlikehald. Dette står ofte skrive i den skriftlege leigekontrakten.

Viss ikkje partane har avtalt noko anna, har utleigar ansvaret for vedlikehaldet. Leigetakar har likevel ansvaret for å vedlikehalde dørlåser, kraner, vannklosett, elektriske kontaktar og brytarar, varmtvatnstanken og inventar og utstyr i bustaden som ikkje er ein del av den faste eigedommen. Leigetakar har også ei plikt til å sjekke at røykvarslarar og brannslukkingsutstyr fungerer, rengjere desse og skifte batteri.

Utbetring av tilfeldig skade, for eksempel innbrot eller lynnedslag, er ikkje vedlikehald. Det betyr at utleigar både må sørge for reparasjon av skaden og dekke kostnadane, med mindre utleigar og leigetakar har avtalt noko anna.

Må gjenstandar som tilhøyrer utleigar skiftast ut, er det utleigaren som har ansvaret for utskiftninga viss ikke partane har avtalt noko anna.

Ved feil bruk av leigetakar

Dersom leigetakar ikkje brukar bustaden og inventaret med tilstrekkeleg aktsemd eller på feil måte, risikerer leigetakar å måtte erstatte kostnadane utleigar har til vedlikehald.

Husleigelova § 5-3