Hopp til hovedinnhold

Vederlag for forbetringar leigetakar gjer

Temaer i denne artikkelen

Vedlikeholdsplikt og forandringer i boligen

Utflytting

Dersom leigetakar i leigeperioden har gjort ein forandring i bustaden som gjer at bustaden blir forbetra, kan leigetakar ved slutten på leigeforholdet ha krav på betaling frå utleigar. Forbetringar er arbeid som er større enn vedlikehald.

Eit eksempel på ei forbetring er installasjon av nytt utstyr i bustaden som ikkje var der frå før av, for eksempel av eit badekar. Eit anna eksempel er oppgradering eller modernisering av bustaden, for eksempel ved installasjon av eit nytt elektrisk anlegg.

Er det tvilsamt om det er ei forbetring, kan ikkje leigetakar krevje betaling.

For at leigetakar skal ha rett på betaling, må utleigaren ha gitt ei godkjenning til forandringa. Viss leigetakar og utleigar avtalte at forandringane ikkje skulle gi leigetakar rett på betaling, kan ikkje leigetakar krevje betaling.

Storleiken på betalinga skal vere den økonomiske fordelen utleigar oppnår som følgje av forbetringane frå leigetakar.

Husleigelova § 10-5