Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Når kan husleien økes?

Temaer i denne artikkelen

Betaling av leie

Ved inngåelse av leiekontrakten, skal utleier og leietaker bli enige om en bestemt leiesum. I leietiden kan den avtalte leiesummen ikke justeres mer enn det loven tillater. Husleieloven åpner for to måter leien kan reguleres på. 

Indeksregulering

For det første kan leien reguleres en gang i året i samsvar med endringen i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen er et tall som er beregnet av statistisk sentralbyrå.

Utleier må varsle leietaker skriftlig minst en måned før endringen trer i kraft.

Eksempel

Hvis leiekontrakten ble inngått 01.01.2021, kan utleier sende leietaker skriftlig varsel 01.12.2021 med melding om at leien øker fra 01.01.2022.

Husleieloven § 4-2 Husleiekalkulator fra Statistisk sentralbyrå

Gjengs leie

For det andre kan leien hvert tredje år kreves tilpasset gjengs leie. Gjengs leie vil si vanlig leie for denne type bolig. Kravet om justering må varsles skriftlig seks måneder på forhånd.

Eksempel

Hvis leiekontrakten ble inngått 01.01.2021 vil det si at utleier kan sende leietaker et skriftlig varsel 01.07.2023 om at hun øker leien til gjengs leie fra 01.01.2024.

Over tid vil det variere hva som er gjengs leie. Det vil komme an på leiemarkedet generelt og forhold ved den konkrete leieboligen. Hvis dere ikke blir enige om gjengs leie, kan dere sende inn en klage til Husleietvistutvalget og få fastsatt ny gjengs leie. 

Har leietaker betalt ulovlig høy leie, kan leietaker kreve å få tilbakebetalt det som er betalt for mye.

Husleieloven § 4-3 Husleieloven § 4-4 Statistisk sentralbyrås leieprisstatistikk