Hopp til hovedinnhold

Kan utleier kreve at leietaker betaler for strøm?

Selv om utleier i utgangspunktet kun kan kreve betaling av husleien, kan man også avtale at leietaker skal betale tillegg for forbruksavhengige utgifter til strøm, brensel, vann og avløp. Dette følger av husleieloven § 3-1 og § 3-4.

Utleier kan bare kreve at leietaker skal betale tillegg for strøm og andre forbruksutgifter hvis det ble avtalt da dere inngikk leieavtalen.

Hvis det ikke er avtalt at leietaker skal betale for strøm eller andre forbruksavhengige utgifter, kan ikke utleier kreve at leietaker skal betale utleier for dette.


Hvis utleier og leietaker har avtalt at leietaker skal dekke nødvendige utgifter til strøm som et tillegg til leien, omfatter dette både nettleie og det faktiske forbruket av elektrisitet.

Fordeling av strømkostnadene

Hvis leietaker deler bruken av eiendommen og eventuelt strømmåler med andre skal fordelingen av utgifter til elektrisitet skje forholdsmessig mellom brukerne av eiendommen. Dersom utleier og leietaker deler strømmåler må utleier betale sin del av forbruket. For å forsikre seg om at kostnadene for elektrisitet er forholdsmessig fordelt og basert på leietakers faktiske forbruk, kan leietaker hvert år kreve at det fremlegges regnskap som viser størrelsen på og fordelingen av forbruket mellom de ulike brukerne av eiendommen.

À-konto

Ofte har utleier og leietaker blitt enig om et fast beløp som betales forskuddsvis for å dekke leietakers forbruk av strøm og andre forbruksavhengige utgifter. Dette kalles à-konto. Forskuddet kan avregnes mot det faktiske forbruket når strømregningen kommer. Utleier kan da kreve den resterende summen dersom det forskutterte beløpet ikke dekker utgiftene knyttet til forbruket, eller leietaker kan kreve det overskytende tilbakebetalt. Det bør stå i avtalen når forskuddet skal betales, og hvor ofte det skal avregnes mot faktisk forbruk.

Kan utleier øke husleien på grunn av dyr strøm?

Utleier kan ikke øke husleien på grunn av dyrere strøm. Heller ikke når det står i leieavtalen at husleien inkluderer strøm kan utleier øke husleien på grunn av økte strømkostander. Utleier har kun adgang til å regulere husleien en gang i året via indeksregulering, og hvert tredje år til gjengs leie. Dette må varsles på forhånd.

Les mer om regulering av husleie

Strøm inngår ikke i leieavtalen

Ved inngåelse av leieavtalen kan utleier og leietaker også avtale at strøm ikke inngår i leieavtalen i det hele tatt. Da må leietaker tegne sitt eget strømabonnement. Dersom ingenting er avtalt er det i utgangspunktet leietakers eget ansvar å tegne strømabonnoment.

Husleieloven § 3-1 Husleieloven § 3-4