Klage frå leigetakar (nynorsk)

Side 1 av 4
Nokre gonger har klager eller fullmektigen til klager eit eige saksnummer/referanse, til dømes viss klager brukar inkassofirma som fullmektig. Viss det finst eit slikt internt saksnummer, kan det gjera det lettare å finna saka hos klager/fullmektigen til klager viss det vert òg opplyst om dette.
Klagers referanse/saksnummerhjelp

Hva gjelder saken?

Kva bustad gjeld leigetilhøvet?

*Bustadens gateadresse
*Postnummer
*Poststed
*Fylke
Boligens areal
Antall rom

Klager

*Navn
Skriv fødselsdato på 6 siffer. Det kan til dømes vera til hjelp for å unngå samanblanding av personar dersom personen har eit svært vanleg namn.
Fødselsdatohjelp
Skriv helst fullt fødselsnummer med 11 siffer. Dei 6 første tala er fødselsdato (*DDMMÅÅ) og dei 5 siste er personnummeret. Det gjer det lettare å finna rett person, og HTU får høvet til å senda elektronisk post til Digipost eller E-boks dersom personen brukar dette.
Fødselsnummerhjelp
Skriv DUF-nummer på 12 siffer for utanlandsk statsborgar. Det kan hjelpa til at rett person kan kontaktast på rett stad, og hindra sammenblanding av personar med likt namn.
Ev. DUF-nummerhjelp
Viss det er eit firma, oppgje organisasjonsnummeret med 9 siffer. Organisasjonsnummeret kan du finna på www.brreg.no.
Organisasjonsnummerhjelp
*Adresse
*Postnummer
*Poststed
Telefonnummer
E-mail
Partene har selv ansvaret for gjennomføring av eventuell betaling. Hvis du opplyser om ditt kontonummer, blir det lettere for den annen part å vite hvor han skal gjøre opp hvis du får medhold i krav.
Kontonummerhjelp
Vennligst angi kun én mottaker.
Fakturamottakerhjelp
Du kan gje ein annan person rett til å opptre på vegner av deg i saka. Du kan òg gje fullmektigen rett til å inngå forlik på dine vegner. På www.htu.no finn du eit fullmaktsskjema du kan bruka.
Har klager ein fullmektig? hjelp
Finst det fleire klagere? hjelp